Pizzeria trò chơi tốc độ

Làm như pizza nhiều nhất có thể. Việc tạm ứng nhiều hơn bạn ở các cấp, thời gian sẽ được giảm!

Quầy-trò-chơi-tốc-độ
9
Tình Yêu: 368 Ghét: 108 Phiếu: 476