ಪಿಜ್ಜೇರಿಯಾ ಆಟದ ವೇಗ

ಆದಷ್ಟು ಪಿಜ್ಜಾಗಳು ಮಾಡಿ. ಬಾರಿಗೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನೀವು ಅಡ್ವಾನ್ಸ್, ಕಡಿಮೆ ತಿನ್ನುವೆ!

ಪಿಜ್ಜೇರಿಯಾ-ಆಟದ-ವೇಗ
9
ಪ್ರೀತಿ: 368 ದ್ವೇಷಿಸುತ್ತೇನೆ: 108 ಮತಗಳು: 476