بازی پیتزا فروشی آشپزخانه

شما در یک پیتزا فروشی کار می کنند و شما باید پیتزا با توجه به درخواست مشتریان را پر کنید. کشیدن غذا در پیتزا پوسته است. سعی کنید به اشتباه در دستورات!

پیتزا-بازی-پخت-و-پز
9
دوست دارم: 241 نفرت: 83 رای: 324