بازی پیتزا فروشی آشپزخانه

شما در یک پیتزا فروشی کار می کنند و شما باید پیتزا با توجه به درخواست مشتریان را پر کنید. کشیدن غذا در پیتزا پوسته است. سعی کنید به اشتباه در دستورات!

پیتزا-بازی-پخت-و-پز
9
دوست دارم: 249 نفرت: 86 رای: 335