بازی : دانشکده سرآشپزان

خوش آمدید به دانشکده آشپز! به عنوان یک شاگرد، شما این فرصت را به درس برای پخت و پز غذاهای مختلف از مرغ داشته باشد. برای بازی، به سادگی از ماوس استفاده کنید!

سرآشپزها-پنجشنبه-مدرسه
9
دوست دارم: 97 نفرت: 38 رای: 135