ફાસ્ટ પિઝા કિચન ભજવે છે

આ પીત્ઝા તૈયાર કરવા માટે અને સેવા આપવા માટે ગ્રાહકો તે પહેલાં અધીરો મળી પ્રયત્ન કરો!

ફાસ્ટ-ફૂડ-પીત્ઝા-સમૂહ
9
પ્રેમ: 632 ધિક્કાર: 177 મત: 809