આ બટાકાની છાલ કિચન ભજવે છે

એક peeler ઘણા બટાકાની છાલ તરીકે ઉપયોગ તરીકે કરી શકો છો. આ તીર પર ક્લિક કરો બટાકાની કરો.

બટાકાની-છાલ-રસોઈ-ગેમ-છે
9
પ્રેમ: 605 ધિક્કાર: 271 મત: 876